Oplossingen voor een ruwvoertekort

Door de droge zomer van afgelopen jaar, zijn er verscheidene veehouders met een krappe ruwvoerpositie. Gebrs. Fuite heeft verschillende ruwvoer vervangende oplossingen in het assortiment.

Zo zijn er zeer goede ervaringen met het voeren van Stro + brok rantsoenen aan zowel de droge koeien als het ouder jongvee. Vraag uw Fuite-verkoopadviseur naar het voerschema!

Diverse ruwmixen beschikbaar

Wij kunnen diverse Ruwmixen leveren voor in het rantsoen van uw melkkoeien. Dit zijn mengsels van ongemalen grondstoffen waardoor de structuurwaarde behouden blijft. Daarnaast bevatten de Ruwmixen veel traag verteerbare grondstoffen met hoge gehalten aan celwanden. Ruwmixen zorgen voor een gezonde penswerking en veel herkauwactiviteit.

VEM DVE
Ruwmix 910 65
Ruwmix VMW 930 80
Ruwmix Deluxe 1060 95

 

Ruwmixen zijn ook verkrijgbaar als VLOG en VLOG Euro. Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!

Geef vliegen geen kans

De afgelopen weken hebben we te maken met de oplopende temperaturen.  Het gevolg daarvan is dat we in de buurt van dieren (meer) vliegen aantreffen. Het aantal vliegen kan zo hoog worden dat ze overlast veroorzaken. Koeien die tijdens het melken blijven trappen en drinkemmers bij de kalveren waar meteen vliegen in zitten zijn bekende ergernissen.

Start tijdig met het bestrijden van vliegen

Vliegen zijn een bron van overdracht van ziekteverwekkers bij jonge dieren zoals kalveren en lammeren. De stalvliegen spugen namelijk eerst in hun voedsel voor ze het opeten. Zo verspreiden vliegen niet alleen zichzelf maar ook ziekteverwekkers.

Figuur 1 toont de levenscyclus van vliegen. Larven komen uit de eieren die een vlieg legt. Zie je 100 vliegen in april? Dan betekent dit dat er al 500 larven zijn.  Door ze nu te bestrijden wordt de grote toename van vliegen onderbroken.

Start daarom nu met Neporex!

Neporex stopt de ontwikkeling van larven. Ze groeien niet meer uit tot poppen en vliegen. Robert Jan legt in het volgende filmpje uit hoe Neporex doeltreffend kan worden ingezet.

 

Neporex is breed toepasbaar

Het beste effect wordt bereikt door Neporex in te zetten in strohokken, iglo’s en eenlinghokken, strohokken (bij kalveren en afkalfhok) en eventueel langs de randen van de mestkelder. Er zijn drie verschillende toepassingsmethoden:

 • strooien (poeder)
 • gieten (opgelost in water)
 • spuiten

De natuurlijke vijanden (o.a. kevers, sluipwespen en mijten) blijven in leven en bestrijden dus, samen met de Neporex, de vliegenmaden.

Voor meer informatie neem contact op met uw rundveeadviseur of kalveropfokspecialist. Zij kunnen alles vertellen over verpakking, gebruik en dosering.

Zo verhoog je het eiwit in het rantsoen bij een lage stikstofgift

In de buurt van Staphorst is het melkveebedrijf van familie de Haan te vinden. Drie generaties wonen en werken op ‘Erve Maatsloot’. Maatschap de Haan kiest bewust voor een klavermengsel (zowel witte als rode op een deel van de graspercelen. Op bedrijfsniveau wordt er niet minder kunstmest aangekocht, maar De Haan denkt wel na over het behoud van ruw eiwit in het rantsoen bij lagere gebruiksnormen.

De maatschap heeft 160 stuks melkvee en bijhorend jongvee. De gemiddelde productie ligt op 10.100 kg melk met 4,21 eiwit en 3,54 vet. Daarnaast zijn de cliënten van zorgboerderij Maatsloot ook enkele dagen present. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voeren diverse werkzaamheden uit op de boerderij. ‘Vanwege de ruilverkaveling was het onderhoud van sommige percelen wat blijven liggen,’ vertelt Derrick. ‘Toen we deze percelen opnieuw gingen inzaaien kozen we er bewust voor om de graszaadmengsels te mengen met klaver. Graszaad kiezen kun je maar één keer doen. Voor de smaak kozen we een tetra en op de weide percelen voegden we een witte klaver toe. Voor de percelen op afstand (waar we van stalvoeren) kozen we voor rode klaver’, legt hij uit.

Weidegang op klaverpercelen

Er wordt volop beweidt. Er wordt snel opnieuw ingeschaard om een frisse grasmat te houden. Witte klaver stimuleer je door gras korter te maaien dan wel weiden en door het maai- of weide interval te vergroten. Een korte stoppellengte is gunstig zodat de klaver volop zonlicht krijgt. ‘Beweiden is voor mij echt een toevoeging op mijn “boer zijn”, hoewel het ook een uitdaging is. Twee grote voordelen van klaver vind ik de smakelijkheid en de diepere beworteling.

 

Bemesting op klaverpercelen

‘De eerste snede van de percelen met klaver wordt redelijk hetzelfde bemest als de andere percelen. Daarbij kiezen we bewust voor een zwavelhoudende meststof. Daarna trappen we op de rem met de kunstmestgift. Dan ga ik liever met een vrachtje drijfmest naar die percelen’ aldus Derrick. Klaver groeit eerder weer aan dan grasland. Daarom komt zo snel mogelijk na het maaien de drijfmest op het land. ‘Strooien van kunstmest houdt dan m.i. een keer op. We hebben destijds voor klaver gekozen om toch eiwit in de kuil te houden. Op de stukken met klaver wenden we zoveel mogelijk drijfmest aan. Zaken als pH houden we eenvoudig in de gaten met behulp van de toch al verplichte bodemanalyses. ’

 

Wat merk ik van de klaver in mijn rantsoen?

Gedurende het seizoen worden lasagnekuilen gemaakt. Voordeel daarvan is dat het rantsoen zo stabiel mogelijk is. We hebben één keer per jaar een rantsoenovergang, als de bult op is en we de nieuwe kuil aanbreken,’ lacht Derrick. Het ureum ligt jaarrond rond de 15-17. Naast mais en graskuil wordt ook vier kg bierbostel, acht kg perspulp, natuurhooi en één kg soja gevoerd. Alle koeien krijgen de eerste 80 dagen een startbrok en daarna een hoogwaardige productiebrok. Onze keuze voor klaver bevalt goed. ‘Je verhoogt hiermee de smaak van het rantsoen en kan eiwit besparen op koe niveau.’

Tips voor een succesvolle maisteelt

In de komende periode zal de eerste mais weer gezaaid worden. Hieronder staan belangrijke zaken waar u rekening mee kunt houden voor de maisteelt van komend jaar.

Vernietig het vanggewas 

Onderwerken van het vanggewas levert veel organische stof en nutriënten waar de mais baat bij heeft. Een voorwaarde is wel dat het vanggewas tijdig wordt ondergewerkt. Het is ook belangrijk om het vanggewas helemaal te vernietigen zodat er geen hergroei plaats vindt.

Rijenbemesting

Niet alleen de maïsrassenkeuze is van belang, ook een passende meststof bepaalt mede de opbrengst en de kwaliteit van uw maïs. De meeste stikstofkunstmest op maisland wordt toegediend in de vorm van rijenbemesting.  Wij hebben een uitgebreid assortiment meststoffen voor rijenbemesting in mais, zowel in zakgoed, Bigbag en Bulk (zie tabel 1).

Tabel 1. Diverse soorten rijenbemesting met hun kenmerken.

*) deze meststof bevat gecoate ureum voor een geleidelijke afgifte van stikstof, zodat de stikstof nog beter aansluit bij de gewasbehoefte.

Naast rijenbemesting met veelal stikstof  i.c.m. zwavel en borium is kalium een onmisbaar element. Kalium is van belang voor de groei, stevigheid en vochtvoorziening van de plant. Door de dalende kaliumgehalten in drijfmest is breedwerpig bemesten met  60 tot 100 kg zuivere kali in veel gevallen geen overbodige luxe. De meest gebruikte Kali meststoffen zijn:

 • Kornkali (kali-40)
 • Kali-60

Maak het land klaar om te zaaien

Een goede bodem is de basis voor een geslaagde maisteelt. Bodemverdichting kan leiden tot een lagere gewasopbrengst. Gebruik dus de bodemanalyses om inzicht te krijgen in de toestand van uw percelen.

Vanggewas voor onderzaai

Denk nu alvast na over de keus van het vanggewas indien u kiest voor onderzaai. Gebrs Fuite heeft de volgende vanggewassen beschikbaar:

 • Italiaans raaigras
 • Proterra Maize (Rietzwenk)
 • Mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras

Voor vragen en advies rondom maisteelt kunt u zich richten tot uw adviseur of bellen met onze verkoop binnendienst, Ben van Asselt: 038-204 2414. 

Doorzaaien verhoogt opbrengst

Is ketose wel zo verkeerd?

Regelmatig zien we op de mpr een kruisje staan onder ‘ketose’. We zijn gewend om deze koeien te behandelen met behulp van extra energie in de vorm van een pil, drank of infuus. Nieuwe inzichten leren ons dat niet iedere koe met ketose onze hulp nodig heeft. Ketose is immers ook geen ziekte maar een fysiologische reactie, welke net zo goed ook bij mensen voorkomt.

Twee oorzaken voor ketose

Beide koeien in onderstaande tabel hebben exact een zelfde kruisje op de attentielijst bij ketose, maar gedragen zich in de stal totaal verschillend. Koe 2 heeft wel extra ondersteuning nodig, terwijl koe 1 alleen en vooral applaus verdient.

Tabel 1 Gegevens zijn overgenomen uit een presentatie van Professor Lance Baumgard, Iowa State University.

Immuunactivatie leidt tot verminderde voeropname

Koe 1 is volledig gezond en geeft veel melk. Ze komt vanwege de goede voeropname zelf door de negatieve energiebalans-periode heen. De ketose is tijdelijk en verdwijnt zodra de voeropname het juiste niveau weer heeft bereikt. Een smakelijk rantsoen met voldoende glucogene nutriënten is daarbij wel een voorwaarde.

Het afweersysteem van koe 2 is hard aan het werk. De opgenomen energie gaat daardoor niet naar de melkproductie, maar naar het immuunapparaat. Rondom afkalven zijn (vooral vette) koeien het vatbaarst voor aandoeningen aan de uier, de baarmoeder en het maagdarmkanaal. Immuun-activatie kost de koe heel veel energie (glucose) en leidt daarnaast ook nog eens tot verminderde voeropname. Dit soort ketose-koeien komt  daarom niet zonder hulp door de negatieve energiebalans heen en kan de nodige ondersteuning gebruiken.

Het is goed om middels aanvullend onderzoek de gezondheid van de koeien te monitoren. Maar vergeet niet om ook naar de koeien in de stal te blijven kijken. Je doet jezelf en de koeien te kort als je iedere ketose-koe als een zieke koe beschouwt. Bovenstaande tabel kan helpen bij het onderscheid tussen de ene en de andere koe met ketose.

Verlaagde derogatie maakt maximaal benutten mest uiterst actueel

De strengere gebruiksnormen maken het beter benutten van stikstof uiterst actueel. Het is goed om te weten dat bezuinigen op stikstof grote gevolgen heeft voor de grasopbrengst en de kwaliteit van het gras. 

Als er onder normale omstandigheden voor de eerste snede 25 kuub drijfmest bemest wordt en 300 kilogram KAS (27% N) dan is dat een totale stikstofgift van 120 kilogram. In tabel 1 is het te verwachten effect op de kwaliteit van het gras weergegeven bij een 120 kg lagere kunstmestgift.

Tabel 1. Dalende voederwaarde bij 25% minder stikstof bemesten.

 

In tabel 1 is te zien dat de totale drogestofopbrengst 6% lager uitvalt en dat het RE-gehalte per kilogram drogestof zelfs 9% lager is! Ruwvoer van goede kwaliteit is de basis voor de melkproductie. Minder stikstof aanwenden heeft dus als gevolg dat er een extra eiwitaanvulling nodig is of dat de melkproductie zal dalen. Belangrijk dus om de mest die wel beschikbaar is beter te benutten.

Hoe kan ik de benutting verhogen?

 • Eén van de manieren om de benutting te verbeteren is door het N-verlies bij gebruik van dierlijke mest te beperken. Door gebruik te maken van een nitrificatieremmer in de drijfmest wordt de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N in de mest vertraagd. Door de toevoeging van een nitrificatieremmer beperkt u de kans op nitraatverlies en wordt zodoende de N-benutting verbeterd.
 • Door water toe te voegen aan de drijfmest wordt de werkingscoëfficiënt van de mest verhoogd van circa 45 naar ruim 60 procent. (Bron: bemestingadvies.nl). Bij 25 m3 drijfmest levert dit dus 15 kg meer werkzame stikstof op. Bijkomend voordeel is dat het sleepslangen ook eenvoudiger werkt wanneer de mest dunner is.

Een veehouder die zijn drijfmest maximaal wil benutten is Rakesh de Vries. Lees zijn verhaal hier.

Voor vragen over nutrificatieremmers en of kunstmest soorten die wij leveren kunt u terecht bij uw melkvee adviseur of onze binnendienst.

 

Een succesvolle lammeropfok met Prominend Lam Extra

De Prominend Lam Extra kan ingezet worden bij moederloze opfok van schapenlammeren. Deze kunstmelk is afgestemd op de behoeften van het jonge schapenlam en bevat hoogwaardige ingrediënten. Het eiwit is volledig op zuivelbasis. Voor een gezonde start en optimale groeiresultaten.

Rustig verteerbaar door hoog aandeel magere melk

De Prominend Lam Extra bevat maar liefst vijftig procent magere melk. Door het stremmingsproces in de lebmaag komt de melk heel geleidelijk in de dunne darm terecht. De melkpoeder is daardoor zeer rustig verteerbaar. Met magere melk als hoofdbestanddeel wordt het drinken bij de moeder zoveel mogelijk na gebootst. Een melkpoeder zonder magere melk (op volledige wei-basis) heeft niet het stremmingseffect en leidt daardoor tot een snellere vertering.

Hoe toe te passen?

 

 • De Prominend Lam Extra is geschikt voor fles, speenemmer of lammerbar en kan ook worden ingezet op de drinkautomaat.
 • Deze melkpoeder is geschikt voor zowel beperkt als onbeperkt voeren.
 • Bij beperkt voeren hanteren we de vuistregel om maximaal 20% van het lichaamsgewicht per dag te geven.
 • Geef een lam van 5 kilo dus maximaal 1 liter en verdeel dit over porties van 160 tot max 200 ml per keer.

Benieuwd naar Prominend Lam Extra of een van onze andere producten?
Klik hier voor meer informatie of plan een afspraak met een van onze adviseurs.

De droge-stof-opname is leading!

In de woonkamer in Lemelerveld is het een gezellige boel. Twee kleindochters zijn vanmiddag ook present en Hennie serveert iets lekkers tijdens ons gesprek. In de ruim 51 jaar dat ze getrouwd zijn, kregen Gerrit en Hennie twee dochters en vijf kleindochters. Op 72-jarige leeftijd gaat boerenzoon Gerrit nog altijd de boer op. Waarom hij dit nog zo graag doet? ‘Dat is heel eenvoudig’, stelt Gerrit. ‘Het levert me meer energie op dan dat het me kost’.  

Van allrounder naar specialist

‘In 1972 ben ik begonnen bij Bergia (een voorloper van Hendrix-UTD)’ vertelt Gerrit. ‘De functie melkveespecialist bestond toen eigenlijk nog helemaal niet. Ik begon dit vak vooral op varkensbedrijven die er ook een rundveetak bij hadden en op het thuisbedrijf. Ik kwam elke twee weken bij m’n klanten en dan rekende ik ook regelmatig een rantsoen uit. Ik adviseerde de bemesting per perceel, gaf facturen af en nam de betaling in ontvangst’, zo somt Gerrit op. ‘Ik bereidde destijds ook vaak aanvragen voor een financiering van varkensstallen voor. Dan zaten de veehouder, de bankdirecteur en ik een middag om tafel. Als de directeur het dan eens was met het bedrijfsplan, dan kwam de financiering die middag nog rond en was er voor de liefhebbers na afloop een lekkere sigaar. Tegenwoordig is het proces veel omslachtiger geworden.’

De basis voor verkoop is een goede duurzame relatie

‘Ik ben geen echte verkoper, nooit geweest ook. Ik noem mezelf liever probleemoplosser. En dat is ook hoe ik werk. Mijn rol op het bedrijf is heel breed en beslaat zowel zakelijk als privé gebied. Daar zet ik me ook honderd procent voor in. Feitelijk gezien bestaat mijn beroep uit praten en koffiedrinken, maar de basis is altijd een goede relatie. En daarbij moet je het geluk hebben dat je talent hebt om dit werk te doen’, vertelt Gerrit. ‘Ook in ons eigen privéleven geldt dat we duurzame relaties hebben. Eerlijkheid en duurzaamheid zijn waarden die voor ons belangrijk zijn. Hennie vult aan; ‘In het begin kwam Gerrit altijd tussen de middag thuis. Overdag nam ik dan zijn telefoontjes aan en gaf ik de vragen van klanten door. Ook bezochten we samen vele recepties, kraamvisites, begrafenissen en bruiloften. Dat vond ik mooi. Ik kende de klanten van Gerrit en was er op afstand bij betrokken’.

Enthousiast over de constante voeders van Fuite

‘Op een gegeven moment maakte mijn toenmalige werkgever Van der Linde Fourages, de overstap naar Gebrs. Fuite. Eerlijk gezegd was ik daar in het begin niet zo enthousiast over’, vertelt Gerrit lachend. ‘Ik kende Fuite niet goed en wist niet wat ik kon verwachten. Maar eerlijk is eerlijk, het bleek een stap vooruit. Gebrs Fuite levert constante broksamenstellingen en een mooie kwaliteit/prijs verhouding. Het is daarnaast een super platte organisatie wat schakelen eenvoudig maakt. Er wordt hard gewerkt met een no nonsens mentaliteit. Wat ik ook waardeer binnen Fuite is de vooruitstrevendheid. Ze zijn in voor nieuwe dingen en dat past bij mij’, zo stelt Gerrit. ‘Ik trek ook graag op met de jongere collega’s. Het is erg fijn om te ervaren dat ze het waarderen hoe ik hen coach’.

Veranderingen door de jaren heen

‘Mijn eerste mobieltje kwam in 1998’, zo blikt Gerrit terug. ‘Dat heeft mijn werk enorm veranderd. Er ontstonden daardoor geleidelijk veel meer manieren om met regelmaat contact met je klanten te onderhouden. Inmiddels gebruik ik alweer geruime tijd een smartphone. Gemakkelijk om te reageren op een melkcontrole en om bijvoorbeeld rantsoenen en mengopdrachten te versturen.

De droge-stof-opname is leading!

‘Hoewel er voortdurend nieuwe inzichten bijkomen, blijft het van groot belang om rantsoenen eenvoudig te benaderen. Een goede droge-stof opname bepaald de productie en daarmee het resultaat. Simpel gezegd hoef ik maar twee vragen te stellen aan een veehouder: “Wat vreten ze op?” en “Wat geven ze?” Een hogere melkproductie vraagt eenvoudigweg om een hogere droge-stof opname. Uiteraard wel met alle nutriënten de juiste verhouding.’

‘Ik kijk dankbaar terug op de voorbijgegane jaren. Hennie gaf mij de ruimte om veel tijd in mijn werk te steken en ook daarbuiten te kunnen ontwikkelen. Zij was thuis altijd de achtervang voor ons gezin. Ik ben blij en dankbaar dat we dit altijd samen hebben kunnen doen. Zolang ik er de gezondheid voor krijg, hoop ik nog lekker de boer op te blijven gaan.’

Ook benieuwd naar een uitdagende baan bij Fuite? Bekijk onze vacatures hier!

Wat te doen tegen Clostridium bij melkvee?

Tetanus, botulisme en boterzuur hebben gemeen dat ze worden veroorzaakt door Clostridium. Wanneer we praten over ‘Clostridium bij melkvee’ bedoelen we niet deze, maar nog een vierde variant. Hierbij gaan enkele koeien plotseling dood en zien we vaak bloederige mest.

Heamorrhagic Bowel syndrome (HBS)

De (toxines van de) bacterie Clostridium perfringens zijn de veroorzaker. Een deel van de darm van de koe komt er na een aantal uur uit te zien als donkerpaarse fietsbanden gevuld met bloed. De darmwand raakt ernstig beschadigd en sterft deels af. De geproduceerde gifstoffen verspreiden zich door de rest van het lichaam. De koe raakt in shock en sterft meestal binnen 48 uur.

 

Massale productie van gifstoffen

De Clostridium bacterie komt algemeen voor in de omgeving. In de kuil, de grond of mest, maar ook als normale darmbewoner. Door sporen te vormen kan de bacterie langdurig overleven. Onder hele specifieke omstandigheden gaat de bacterie over tot het uitscheiden van enorme hoeveelheden toxines en afbraakenzymen. Of daarnaast de toename van het aantal bacteriën een oorzaak is of een gevolg hiervan is niet met zekerheid te zeggen. De omstandigheden in de darm zijn bepalend voor het wel of niet optreden van klachten. Onderzoekers kunnen tot op heden enkel speculeren over de exacte oorzaak. Zeer waarschijnlijk treedt de aandoening pas op wanneer er zich meerdere risicofactoren tegelijk voordoen. Het is niet enkel de aanwezigheid van de bacterie, aangezien die zich ook bij gezonde dieren voordoet in de darm. Het aantonen van de bacterie is dan ook niet altijd even veelzeggend.

 

Meest waarschijnlijke risicofactoren voor het optreden van HBS:

 • Plotse voerovergangen
 • Een overmaat aan eiwit of zetmeel op darmniveau
 • Besmetting (vanuit de gras- of maiskuil) met de schimmel Aspergillus Fumigatus
 • Opname van onvoldoende vezels
 • Stress
 • Verminderde weerstand

 

Voeding ondersteunt darmgezondheid

Voeding is van grote invloed op de darmgezondheid. Probeer daarom ten alle tijden bovenstaande risicofactoren te vermijden. Mocht u onverhoopt met Clostridium op uw bedrijf te maken krijgen, neem dan vooral contact op met uw jongvee- of melkveeadviseur. Wij denken graag met u mee.

 

Ook bij kalveren komt Clostridium voor

De bacterie veroorzaakt diverse ziektebeelden bij meerdere diersoorten. Bij mensen is het een bekende veroorzaker van voedselinfecties. Bij schapen en geiten behoort Clostridium (ook wel ‘Het bloed’) tot één van de voornaamste oorzaken van uitval. Ook bij kalveren veroorzaakt de bacterie gezondheidsproblemen zoals oplopen, lebmaagzweren en plotselinge sterfte.

 

Traagwerkende stikstof meststof tijdig toedienen

Stikstof komt voor de plant beschikbaar in de vorm van nitraat en ammonium. Nitraat  kan bij vroeg strooien uitspoelen. Graswortels nemen ammoniumstikstof geleidelijk op via een actief uitwisselingsproces met de bodem. Dit start al vroeg in het voorjaar. Hierdoor krijgt de grasplant tijd om de stikstof om te zetten in eiwit.

 

Wat is het optimale strooimoment voor Novurea?

Novurea en ook Novurea S zijn traag werkende korrelmeststoffen. Deze dienen daarom vroeg in het seizoen te worden gestrooid. Hou hiervoor aan; rond 1 maart (mits het land dit toelaat).

 

Novurea wordt geleidelijk omgezet

Novurea is een korrelmeststof waarbij de ureum is gestabiliseerd met een urease remmer. Novurea wordt daarom geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat zodat het niet vervluchtigt en de kans op uitspoeling minimaal is. Dit zorgt voor een gelijkmatige groei en een stevig gewas. Uit meerjarig onderzoek  (zie tabel 1) bleek dat er met Novurea / Novurea S gemiddeld 13% meer ruw eiwit geoogst werd. Novurea is beschikbaar met en zonder zwavel.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?