Disclaimer / Voorwaarden / AVG

Disclaimer

De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Voor zover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere Internet-pagina’s wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden. De teksten en afbeeldingen op de Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders webpagina vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de webpagina staande afbeeldingen gedeeltelijk vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door een producent van of handelaar in diervoeders, premixen en kalvermelk, lid van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie te Rotterdam, hierna ”het lid” genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van het lid en door derden die door het lid zijn ingeschakeld. 2. Indien het lid door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor het lid. Het lid is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. 3. a. Indien een contractpartij bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door het lid is uitgevoerd, moet die contractpartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan het lid schriftelijk mededeling doen. b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan het lid worden medegedeeld. c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat het lid naar behoren heeft gepresteerd. 4. Het lid behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van het lid terzake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of het lid op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft het lid de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen. 5. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met het lid schade ontstaan, dan geldt het volgende: a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij het lid geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is het lid voor die schade niet aansprakelijk. b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door het lid, dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro). c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade. d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractpartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen. 6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van het lid terzake van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 7. Inkoopvoorwaarden van contractpartijen worden door het lid niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk. 8. Op alle overeenkomsten met het lid is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van het lid is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


AVG Wetgeving

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders, gevestigd aan Kokosstraat 15, 8281 JB Genemuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 128, 8280 AC Genemuiden. Tel: 038-3854177

Dhr. J. Fuite is de Functionaris Gegevensbescherming van Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders. Hij is te bereiken via info@fuite.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fuite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn

Personalia                      > Voor onbepaalde tijd, eindigt als een zakelijke betrekking beëindigd wordt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fuite.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fuite.nl

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?